Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà mà vẫn xanh tốt

Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 23: Quang hợp ở thực vật

Vận dụng trang 113 KHTN lớp 7:

– Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà mà vẫn xanh tốt? Kể tên một số loại cây có thể trồng được trong nhà?

– Vì sao trong trồng trọt nên trồng cây với mật độ thích hợp?

Trả lời:

– Nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà mà vẫn xanh tốt vì những cây này có nhu cầu chiếu sáng không cao (có thể quang hợp ở cường độ ánh sáng thấp ở trong nhà), thường là các cây ưa bóng. Ví dụ: cây trầu bà, cây kim ngân, cây dương xỉ,…

– Trong trồng trọt nên trồng cây với mật độ thích hợp vì:

+ Nếu trồng cây với mật độ quá dày, cây sẽ không nhận đủ ánh sáng, nước, không khí,… Điều này sẽ khiến cho cây không thể quang hợp tốt để tích lũy chất hữu cơ cho sự sinh trưởng, phát triển dẫn đến cây còi cọc, sức sống giảm, năng suất kém.

+ Nếu trồng cây với mật độ quá thưa, sẽ dẫn đến lãng phí diện tích đất trồng khiến hiệu quả kinh tế đạt được không cao.

Xem thêm lời giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Mở đầu trang 108 Bài 23 KHTN lớp 7: Thực vật có vai trò rất quan trọng đối với tự nhiên và đối với đời sống ….

Câu hỏi thảo luận 1 trang 108 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.1, hãy cho biết các chất tham gia và các chất được tạo thành ….

Câu hỏi thảo luận 2 trang 108 KHTN lớp 7: Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ đâu? ….

Câu hỏi thảo luận 3 trang 108 KHTN lớp 7: Hoàn thành sơ đồ sau ….

Câu hỏi thảo luận 4 trang 109 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.2, hãy xác định: Nguồn cung cấp năng lượng ….

Câu hỏi thảo luận 5 trang 109 KHTN lớp 7: Vì sao nói: “Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ….

Luyện tập trang 109 KHTN lớp 7: Hoàn thành bảng thông tin sau ….

Vận dụng trang 109 KHTN lớp 7: Tại sao khi trời nắng, đứng dưới bóng cây thường có cảm giác dễ chịu ….

Câu hỏi thảo luận 6 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.3, hãy cho biết: Ở hầu hết các loài cây, ….

Câu hỏi thảo luận 7 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.3, hãy cho biết: Mạng gân lá dày đặc ….

Câu hỏi thảo luận 8 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.4, hãy cho biết: Bào quan lục lạp trong tế bào ….

Câu hỏi thảo luận 9 trang 110 KHTN lớp 7: Quan sát Hình 23.4, hãy cho biết: Vai trò của khí khổng ….

Luyện tập trang 110 KHTN lớp 7: Hãy cho biết đặc điểm và vai trò của phiến lá, gân lá, lục lạp, ….

Vận dụng trang 111 KHTN lớp 7: Ở một số cây có lá tiêu biến thì quá trình quang hợp diễn ra ….

Câu hỏi thảo luận 10 trang 111 KHTN lớp 7: Liệt kê một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp ….

Câu hỏi thảo luận 11 trang 111 KHTN lớp 7: Cho ví dụ chứng tỏ các loại cây khác nhau có nhu cầu về ánh sáng ….

Câu hỏi thảo luận 12 trang 111 KHTN lớp 7: Nêu ảnh hưởng của nước đến quá trình quang hợp của thực vật ….

Câu hỏi thảo luận 13 trang 112 KHTN lớp 7: Quan sát đồ thị Hình 23.6, hãy: Nhận xét về ảnh hưởng của hàm lượng ….

Câu hỏi thảo luận 14 trang 112 KHTN lớp 7: Quan sát đồ thị Hình 23.7, hãy xác định: Nhiệt độ tối ưu ….

Câu hỏi thảo luận 15 trang 112 KHTN lớp 7: Khi nhiệt độ môi trường quá cao ….

Luyện tập 1 trang 113 KHTN lớp 7: Khi trồng và chăm sóc cây xanh, chúng ta cần chú ý ….

Câu hỏi thảo luận 16 trang 113 KHTN lớp 7: Hãy cho biết quang hợp của thực vật có vai trò gì đối với môi trường ….

Câu hỏi thảo luận 17 trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide ….

Vận dụng 1 trang 113 KHTN lớp 7: Việc xây dựng các công viên cây xanh trong các khu đô thị ….

Luyện tập 2 trang 113 KHTN lớp 7: Trình bày ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh ….

Bài 1 trang 113 KHTN lớp 7: Trình bày đặc điểm các bộ phận của lá phù hợp với chức năng quang hợp ….

Bài 2 trang 113 KHTN lớp 7: Quang hợp có ý nghĩa như thế nào đối với sự sống ….

Bài 3 trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao trong bể kính nuôi cá cảnh, người ta thường cho vào các loại cây ….

Bài 4 trang 113 KHTN lớp 7: Vì sao trong nông nghiệp, để tăng năng suất, người ta thường dùng đèn ….

Bài 5 trang 113 KHTN lớp 7: Hãy nêu một số hoạt động bảo vệ cây xanh ở trường học của em ….

Rate this post