Vì sao nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời sớm

Giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo Bài 6: Văn minh Ai Cập cổ đại

Bài tập 10 trang 33, 34 SBT Lịch sử 10: Hãy khoanh tròn vào chữ cái ứng với ý đúng.

Câu 5 trang 33 SBT Lịch sử 10: Vì sao nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời sớm?

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất phát triển.

B. Cư dân sống tập trung trên đồng bằng ven biển.

C. Cư dân sống phân tán, cần phải liên kết với nhau để sản xuất.

D. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi cần phải liên kết với nhau.

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu 1 trang 33 SBT Lịch sử 10: Nhà nước cổ đại ra đời sớm nhất ở phương Đông là

Câu 2 trang 33 SBT Lịch sử 10: Cư dân Ai Cập sống tập trung ở đồng bằng ven sông lớn vì ở đây có

Câu 3 trang 33 SBT Lịch sử 10: Điều kiện tự nhiên ở Ai Cập thích hợp nhất cho việc phát triển ngành kinh tế chủ yếu nào dưới đây

Câu 4 trang 33 SBT Lịch sử 10: Mục đích chính để cư dân Ai Cập cổ đại liên kết thành liên minh công xã là

Câu 5 trang 33 SBT Lịch sử 10: Vì sao nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời sớm

Câu 6 trang 33 SBT Lịch sử 10: Các tầng lớp xã hội chính của xã hội Ai Cập cổ đại gồm

Câu 7 trang 33 SBT Lịch sử 10: Tầng lớp nào dưới đây là lực lượng lao động chính của xã hội Ai Cập cổ đại

Câu 8 trang 33 SBT Lịch sử 10: Tính chất của nhà nước Ai Cập cổ đại là nhà nước

Câu 9 trang 34 SBT Lịch sử 10: Đứng đầu nhà nước Ai Cập cổ đại là ai

Câu 10 trang 34 SBT Lịch sử 10: Nhà nước Ai Cập cổ đại được hình thành trên cơ sở nào dưới đây

Câu 11 trang 34 SBT Lịch sử 10: Vì sao Lịch pháp và Thiên văn học ở Ai Cập cổ đại ra đời sớm

Câu 12 trang 34 SBT Lịch sử 10: Chữ viết Ai Cập cổ đại ra đời do nhu cầu

Câu 13 trang 34 SBT Lịch sử 10: Việc ra đời chữ viết có ý nghĩa gì

Câu 14 trang 34 SBT Lịch sử 10: Người Ai Cập viết chữ trên nguyên liệu gì

Câu 15 trang 34 SBT Lịch sử 10: Vì sao những tri thức toán học ra đời sớm ở Ai Cập cổ đại

Câu 16 trang 34 SBT Lịch sử 10: Việc xây dựng thư viện A-lếch-xan-đri-a (Alexandria) ở Ai Cập thời cổ đại cho thấy người Ai Cập cổ

Xem thêm lời giải sách bài tập Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Bài 7: Văn minh Trung hoa cổ – trung đại

Bài 8: Văn minh Ấn Độ cổ – trung đại

Bài 9: Văn minh Hy Lạp – La Mã cổ đại

Bài 10: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng

Bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Rate this post