Trong quá trình nhân đôi ADN vì sao trên mỗi chạc tái bản có một

Câu hỏi: Trong quá trình nhân đôi ADN, tại sao trên mỗi lần nhân đôi (chạc Y), một sợi được tổng hợp liên tục và sợi còn lại được tổng hợp không liên tục?

A. Vì enzim ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp chuỗi mới theo chiều 5 ‘→ 3’.

B. Vì enzim ADN pôlimeraza chỉ tác động lên sợi khuôn có chiều 5 ‘→ 3’.

C. Vì enzim ADN pôlimeraza chỉ tác động lên sợi khuôn có chiều 3 ‘→ 5’.

D. Vì enzim ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp chuỗi mới theo chiều 3 ‘→ 5’.

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng: A. Vì enzim ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp chuỗi mới theo chiều 5 ‘→ 3’.

Giải thích:

Nguyên nhân là do enzim ADN pôlimeraza chỉ tổng hợp sợi mới theo chiều 5 ‘→ 3’ nên trên sợi c có chiều 3 ‘→ 5’, còn trên sợi 5 ‘→ 3’ được tổng hợp không liên tục. .

Hãy cùng trường ĐH KD & CN Hà Nội đi tìm hiểu về ADN và những kiến ​​thức về nhân đôi ADN nhé.

I. Kiến thức về DNA

– ADN được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc pôlôni, nhưng đơn phân là 4 loại nuclêôtit A, T, G, X. Nhờ cấu tạo theo nguyên tắc pôlôni nên chỉ có 4 loại nuclêôtit. có thể tạo ra nhiều loại DNA khác nhau.

– Phân tử ADN mạch kép luôn có nuclêôtit loại A = T; G = X. Điều này là do trong ADN sợi kép, A của sợi 1 luôn liên kết với T của sợi 2 và G của sợi 1 luôn liên kết với X của sợi 2. Vì vậy, nếu một phân tử ADN có a Số lượng nucleotide Loại A # T hoặc G # X cho biết DNA mạch đơn.

– ADN của sinh vật nhân thực và ADN của sinh vật nhân sơ là dạng mạch kép. Tuy nhiên, DNA của sinh vật nhân thực là tuyến tính, trong khi DNA của sinh vật nhân sơ là hình tròn và không liên kết với các protein histone. DNA của ty thể và lục lạp có cấu trúc dạng tròn tương tự như cấu trúc của vi khuẩn.

Trong cùng một loài, số lượng DNA trong nhân là một số lượng ổn định và đặc trưng cho loài. Như vậy, nếu tế bào gan có hàm lượng ADN nhân là x pg, thì tế bào mắt cũng có hàm lượng ADN nhân là x pg.

– Lượng ADN trong tế bào chất không ổn định nên không mang tính đặc trưng của loài. Hàm lượng ADN trong tế bào chất không ổn định do số lượng các bào quan trong ti thể và lục lạp không ổn định và thay đổi theo từng tế bào.

II. Kiến thức về sao chép DNA

– Gọi là nhân đôi ADN vì từ 1 phân tử tạo thành 2 phân tử và cả 2 phân tử này đều giống hệt đoạn ban đầu.

Quá trình nhân đôi ADN cần nhiều loại enzim khác nhau, trong đó mỗi loại enzim chỉ có một hoạt tính nhất định.

Enzyme Untwist chịu trách nhiệm tháo xoắn và tách hai sợi DNA.

+ Enzim ADN polymeraza có nhiệm vụ gắn các nuclêôtit tự do vào đầu 3’OH để kéo dài chuỗi polynuclêôtit theo chiều từ 5 ‘đến 3’.

+ Enzim ligaza có nhiệm vụ nối các đoạn Okazaki để tạo chuỗi polynucleotit hoàn chỉnh.

– Sợi mới luôn được tổng hợp và kéo dài theo chiều từ 5 ‘đến 3’ do enzim ADN pôlimeraza có chức năng gắn các nuclêôtit tự do vào đầu 3’OH của chuỗi pôlimeraza.

Trong quá trình nhân đôi, trên mỗi phễu nhân đôi, một sợi được tổng hợp liên tục, một sợi được tổng hợp không liên tục. Nếu tính trên cả phân tử thì chuỗi nào cũng được tổng hợp không liên tục (một đầu gián đoạn, đầu kia liên tục).

Quá trình nhân đôi được thực hiện dọc theo chiều dài của phân tử DNA. Do đó, tất cả các gen trên một phân tử ADN luôn có số lần nhân đôi bằng nhau. Ví dụ, hai gen A và B thuộc cùng một phân tử ADN, nếu gen A nhân đôi 10 lần thì gen B cũng nhân đôi 10 lần.

– Quá trình nhân đôi ADN là cơ sở cho quá trình nhân đôi của nhiễm sắc thể, từ đó dẫn đến quá trình phân bào và sinh sản của sinh vật.

* Những lưu ý để giải nhanh về nhân đôi ADN

– Mỗi enzim chỉ có một chức năng (ADN polymeraza chỉ có chức năng tổng hợp nucleotit mới; Ligaza chỉ có chức năng nối các đoạn Okazaki để tạo chuỗi hoàn chỉnh). Nếu bạn thấy một chủ đề nêu một chức năng khác, đó là một tuyên bố sai.

– Quá trình nhân đôi luôn diễn ra theo nguyên tắc bán bảo toàn; Đôi khi không theo nguyên tắc bổ sung cho nhau.

Trong trường hợp không xảy ra đột biến, các phân tử ADN trong nhân sẽ có cùng số lần nhân đôi. Các phân tử ADN trong tế bào chất có số lần nhân đôi không bằng nhau. Vì vậy, nếu bài toán nói: “tất cả các phân tử ADN trong một tế bào đều có số lần nhân đôi như nhau” thì đó là một phát biểu sai.

– Trên mỗi ADN vòng chỉ có một điểm tính từ đầu nhân đôi ADN; Trên mỗi ADN mạch thẳng có nhiều điểm khói đầu tiên nhân đôi ADN. Do đó, ADN của vi khuẩn, ADN của tế bào chất chỉ có một điểm là kết thúc nhân đôi.

III. Phương pháp giải bài tập về quá trình nhân đôi ADN

1. Xác định số lần tự nhân đôi, số phân tử ADN và số chuỗi polynuclêôtit được tạo ra trong quá trình nhân đôi.

a) Tính số phân tử ADN:

1 ADN mẹ qua 1 lần tự nhân đôi tạo ra 2 = 2Đầu tiên DNA con

1 ADN mẹ qua 2 lần tự nhân đôi tạo 4 = 22 DNA con

1 ADN mẹ qua 3 lần tự nhân đôi tạo 8 = 23 DNA con

1 ADN mẹ qua k lần tự nhân đôi tạo ra 2k DNA con

→ Qua k lần tự nhân đôi

Tổng số lượng DNA được tạo thành = 2k

Trong 2k Phân tử ADN tạo thành có phân tử ADN mẹ ban đầu.

Tổng số ADN con Tổng số ADN con = 2k−1

Không phụ thuộc vào trình tự tự nhân đôi, trong số ADN con được tạo ra từ 1 ADN ban đầu vẫn có 2 ADN con, mỗi ADN con chứa một sợi cũ của ADN mẹ. Tức là luôn có 2 chuỗi ADN ban đầu.

Do đó, ADN con còn lại có cả hai sợi được tạo ra hoàn toàn từ các nuclêôtit mới của môi trường nội bào.

Số ADN con có 2 sợi hoàn toàn mới Số ADN con có 2 sợi mới hoàn toàn = 2k−2

b) Tính số chuỗi polynucleotit.

Mỗi phân tử DNA bao gồm hai chuỗi polynucleotide. Sau k lần nhân đôi, số chuỗi polynuclêôtit được tạo ra là:

2 × 2k

Sau k lần nhân đôi, số chuỗi polynuclêôtit có nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường được tổng hợp là:

2 × (2.)k−1)

2. Tính số nuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi.

Phân tử ADN mới được tạo ra có cấu trúc và số lượng nuclêôtit giống như phân tử ADN ban đầu.

– Khi gen nhân đôi một lần:

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮMT = NỮgien

MộtMT = TRIỆUMT = Agen = Tgien

GỖMT = XMT = GỖgien = Xgien

Khi đó, nếu phân tử ADN nhân đôi k lần thì sẽ có:

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮMT= N × (2k−1)

MộtMT= TMT= T × (2k−1) = A × (2k−1)

GỖMT= XMT= G × (2k−1) = X × (2k−1)

3. Xác định số liên kết hiđro và liên kết cộng hóa trị được hình thành và bị phá hủy trong quá trình nhân đôi.

a) Tính số liên kết hiđro (H).

Số liên kết H trong phân tử ADN là: 2A + 3G = 2A + 2G + G = N + G

Số liên kết H được hình thành trong lần nhân đôi thứ k là Hht = H × 2k

Tổng số liên kết hiđro được hình thành sau khi k nhân đôi (kể cả 1 → k nhân đôi) là:

∑H = H × (2Đầu tiên+22+… + 2k) = 2H × (2k−1)

Số liên kết H bị đứt trong đôi thứ k là: H = H × 2k-Đầu tiên

Tổng số liên kết hiđro bị phá vỡ sau khi k nhân đôi là:

∑H = H × (20+2Đầu tiên+… + 2k -1) = H × (2k−1)

b) Tính số liên kết cộng hóa trị

Liên kết cộng hoá trị giữa các nuclêôtit trong một chuỗi không bị phá vỡ, sau khi nhân đôi thì số liên kết hoá trị tăng gấp đôi.

Sau khi nhân đôi k lần, số liên kết cộng hoá trị của phân tử là

HThinhthanh= HT × (2k−1)

4. Tính số đoạn mồi và đoạn Okazaki xuất hiện trong các lần nhân đôi

Xét một ngã ba Y:

Mạch được tổng hợp liên tục có 1 đoạn mồi bắt đầu bằng 0 đoạn Okazaki.

Sợi được tổng hợp không liên tục có: số đoạn mồi = số đoạn Okazaki

Trong một đơn vị tái bản, có hai Y. nĩa

→ Số cặp mồi xuất hiện trong một lần ngã ba Y là

Số lượng mồi = Số đoạn okazaki +2

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Sinh học lớp 12, Sinh học 12

Rate this post