Ấn tượng của bạn về Nhật Bản là gì?

Bạn muốn đến thành phố nào ở Nhật Bản?

Bạn có thích đồ ăn Nhật không?