Tính tất yếu khách quan của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

Kỷ niêm 83 năm, ngày thành lập Đảng, nhận thức đầy đủ tính tất yếu khách quan của sự kiện đó không chỉ để nhận thức được nguồn gốc sức mạnh của Đảng mà còn góp phần quán triệt những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tư tưởng giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về bản thân Đảng, về những yếu tố cấu thành và quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, về tính khoa học cách mạng cũng như mối quan hệ dân tộc – giai cấp trong đường lối cách mạng mà Đảng đề ra. Trong giai đoạn hiện nay, khi các thế lực phản động đang ra sức dùng những luận điểm tư sản để xuyên tạc, bóp méo những sự kiện trong quá trình vận động thành lập Đảng, hòng phủ nhận tính tất yếu của sự ra đời Đảng cộng sản, từ đó đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần phải nhận thức được rằng, Đảng ra đời đáp ứng các yêu cầu của cách mạng Việt Nam là một tất yếu khách quan. Chính sự tác động giữa các yếu tố thế giới và trong nước, lý luận và thực tiễn đã đưa phong trào cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, làm chín muồi các điều kiện cho sự ra đời Đảng Cộng sản.

Thứ hai,tiếp tục khẳng định vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Quá trình truyền bá và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh Việt nam của Nguyễn Ái Quốc đã thổi vào phong trào cách mạng luồng sinh khí mới, chuẩn bị đầy đủ những tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Thực tế cho thấy, từ khi có lý luận cách mạng, các phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển một cách có tổ chức và tự giác. Như vậy, ngay từ khi ra đời, nền tảng tư tưởng và vũ khí tinh thần của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Để có sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận phù hợp với thực tiễn cách mạng trong từng giai đoạn cụ thể, trước hết phải giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, phải xem đó là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức đầy đủ về tính tất yếu sự ra đời của Đảng sẽ góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ không chỉ về nền tảng tư tưởng của Đảng mà còn nhận thức được bản chất khoa học của đường lối cách mạng, cũng cố vững chắc niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba,nhận thức rõ hơn về cội nguồn sức mạnh của Đảng. Đảng ra đời là quy luật tất yếu của sự vận động phong trào công nhân từ tự phát đến tự giác khi nó được trang bị lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước Việt Nam. Nguồn gốc sức mạnh của Đảng là sức mạnh của lý luận “chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất” được vận dụng vào điều kiện cụ thể nước ta, là sự kết hợp chặt chẽ giữa phong trào đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân và phong trào yêu nước của đông đảo các giai cấp tấng lớp trong xã hội. Để giữ vững và phát huy năng lực lãnh đạo, một mặt Đảng phải tuyệt đối trung thành với nền tảng tư tưởng, mặt khác phải đổi mới tư duy phù hợp với thực tiễn để đề ra đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn. Đây là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất và cũng là lý do tồn tại của Đảng. Bên cạnh đó cần phải tăng cường bản chất giai cấp của Đảng đồng thời với việc xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở nòng cốt là liên minh công -nông – trí thức.

Rate this post