Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú

Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống – Cánh diều

Bài 23.45 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6: Thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú vì

A. cấu tạo thích nghi với đời sống ở nước

B. nuôi con bằng sữa

C. bộ lông dày, giữ nhiệt

D. cơ thể có kích thước lớn

Trả lời:

Đáp án: B

Vì thú mỏ vịt nuôi con bằng sữa nên chúng được xếp vào lớp thú.

Xem thêm lời giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 23.1 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật có xương sống khác với động vật không xương sống…

Bài 23.2 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Nhóm động vật nào dưới đây không thuộc động vật có xương sống?…

Bài 23.3 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật có xương sống?…

Bài 23.4 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Thú được xếp vào nhóm động vật có xương sống vì…

Bài 23.5 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc các lớp cá có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.6 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp Cá sụn?…

Bài 23.7 trang 62 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại cá nào dưới đây thuộc lớp cá xương?…

Bài 23.8 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Cá rô được xếp vào lớp cá xương vì…

Bài 23.9 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại cá nào dưới đây thường sống chui luồn trong những hốc bùn ở đáy?…

Bài 23.10 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Da của loài cá nào dưới đây có thể dùng đóng giày, làm túi?…

Bài 23.11 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài cá nào dưới đây có thể gây ngộ độc chết người nếu ăn phải?…

Bài 23.12 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Trình bày vai trò của cá trong đời sống con người…

Bài 23.13 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn lợi từ cá?…

Bài 23.14 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Tại sao lại cấm đánh bắt cá bằng lưới có mắt lưới nhỏ?…

Bài 23.15 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Vì sao ăn cá nóc có thể gây chết người? Để phòng ngừa ngộ độc cá nóc…

Bài 23.16 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc lớp lưỡng cư có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.17 trang 63 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp lưỡng cư?…

Bài 23.18 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đặc điểm của đa số động vật thuộc lớp lưỡng cư là:…

Bài 23.19 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào sau đây thuộc nhóm lưỡng cư không chân?…

Bài 23.20 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc nhóm lưỡng cư có đuôi?…

Bài 23.21 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về da của ếch?…

Bài 23.22 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật lưỡng cư không có vai trò nào dưới đây?…

Bài 23.23 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài động vật lưỡng cư nào dưới đây có tuyến độc, nếu ăn phải có thể bị ngộ độc?…

Bài 23.24 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Tại sao ếch thường sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm…

Bài 23.25 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hãy nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người…

Bài 23.26 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc lớp bò sát có những đặc điểm nào nào dưới đây?…

Bài 23.27 trang 64 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp bò sát?…

Bài 23.28 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây không thuộc lớp bò sát?…

Bài 23.29 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật thuộc lớp Bò sát hô hấp bằng cơ quan nào dưới đây?…

Bài 23.30 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Cá sấu được xếp vào lớp bò sát vì chúng có đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.31 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật bò sát nào dưới đây có giá trị thực phẩm đặc sản?…

Bài 23.32 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật bò sát nào dưới đây có ích cho nông nghiệp do chúng…

Bài 23.33 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Kể tên một số động vật thuộc nhóm bò sát ở địa phương em…

Bài 23.34 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Thú được xếp vào nhóm động vật có xương sống vì…

Bài 23.35 trang 65 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Động vật lớp chim có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.36 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài chim nào dưới đây hoàn toàn không biết bay, thích nghi cao…

Bài 23.37 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loài chim nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?…

Bài 23.38 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đặc điểm nào dưới đây giúp chim thích nghi với đời sống bay lượn?…

Bài 23.39 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đà điểu không biết bay nhưng vẫn được xếp vào lớp chim vì…

Bài 23.40 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chim có các vai trò nào dưới đây?…

Bài 23.41 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chim có thể có những tác hại nào dưới đây đối với con người?…

Bài 23.42 trang 66 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Kể tên một số loài chim có ở địa phương và nêu vai trò, tác hại của chúng…

Bài 23.43 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hầu hết động vật lớp thú có những đặc điểm nào dưới đây?…

Bài 23.44 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp thú?…

Bài 23.46 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Con non của kangagoo phải nuôi trong túi da ở bụng thú mẹ là do…

Bài 23.47 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Cá voi được xếp vào lớp thú là vì chúng…

Bài 23.48 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chi trước biến đối thành cánh da là đặc điểm của loài nào dưới đây?…

Bài 23.49 trang 67 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Chi trước biến đổi thành vây bơi là đặc điểm của loài nào dưới đây?…

Bài 23.50 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Loại động vật nào dưới đây đẻ con?…

Bài 23.51 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Đẻ con được xem là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với đẻ trứng vì…

Bài 23.52 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hãy kể tên một số loài thú có ở địa phương em và nêu vai trò, tác hại của chúng…

Bài 23.53 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Vì sao cần phải bảo vệ một số loài thú quý hiếm?…

Bài 23.54 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Giải thích tại sao một số động vật có xương sống…

Bài 23.55 trang 68 SBT Khoa học tự nhiên 6 – CD: Hãy lập sơ đồ hệ thống hóa về các lớp thuộc động vật có xương sống…

Rate this post