Phương trình điện li của Ca(OH)2

Phương trình điện li của Ca(OH)2 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình điện li Ca(OH)2, cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan sự điện li Ca(OH)2. Từ đó vận dụng giải bài tập vận dụng liên quan. Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan.

Có thể bạn quan tâm

>> Mời các bạn tham khảo thêm phương trình điện li các chất sau:

 • Phương trình điện li Cu(NO3)2
 • Phương trình điện li của HBrO4
 • Phương trình điện li của Ba(OH)2
 • Phương trình điện li CH3COONa
 • Phương trình điện li H2CO3
 • Phương trình điện li H2SO3
 • Phương trình điện li H2S
 • Phương trình điện li KOH
 • Phương trình điện li NaClO
 • Phương trình điện li HNO2

1. Viết phương trình điện li của Ca(OH)2

2. Ca(OH)2 là chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HBr, H2SO4…

Các bazơ mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối.

Ca(OH)2 → Ca2+ + OH-

3. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh?

A. NaCl, HF, NH4Cl

B. HCl, Ca(OH)­2, CH3COOH

C. HNO3, MgCO3, H2S

D. HBr, H2SO4, Ca(OH)2

Câu 2. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. H2SO4; H2S; CH3COOH

B. H2SO3; H3PO4; HCl

C. H2SO3; HF; HCl

D. H2SO4; H2CO3; H2SO3

Câu 3. Chất nào dưới đây là chất không điện li?

A. NaCl.

B. Ca(OH)2.

C. CH3COOH.

D. CH3CHO.

Câu 4. Dãy gồm các chất đều là bazơ tan là:

A. NaOH, KOH, Ca(OH)2

B. NaOH, KOH, Al(OH)3

C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, NaOH

D. Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2

Câu 5. Cho các chất sau: HNO3, NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là:

A. NaCl, H2SO3, CuSO4

B. HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4

C. Ag2SO4, NaCl, CuSO4, Cu(OH)2

D. NaOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3

Câu 6. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 7. Dãy gồm các chất đều là chất điện li yếu là

A. K2SO3, KOH, CaCl2, CH3COOH

B. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2.

C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl.

D. CuSO4, KCl, HCl, KOH.

…………………………..

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan đến sự điện li

 • Chất nào sau đây không phải chất điện li
 • Chất nào sau đây là chất điện li
 • Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh
 • Dãy chất nào sau đây trong nước đều là chất điện li yếu

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình điện li của Ca(OH)2. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Rate this post