Phát triển giáo dục – đào tạo

Giải GDCD 11 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Câu 3 (trang 12 sgk Giáo dục công dân 11): Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu?

Trả lời:

Tài liệu VietJack

*Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, vì

– Thứ nhất là phát triển giáo dục đào tạo tạo ra những con người có nhiều tri thức, trình độ dân trí cao và có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao trong các ngành nghề để phát triển đất nước, cụ thể như:

+ Chúng ta biết, trong các yếu tố của quá trình sản xuất thì sức lao động giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Một đất nước dù không giàu tài nguyên nhưng nếu có sức lao động với trình độ cao vẫn có thể trở thành cường quốc kinh tế.

+ Sức lao động mang tính sáng tạo và là nguồn lực không cạn kiệt.

+ Xét về thực chất sự phát triển của tư liệu sản xuất do sức lao động tạo nên.

+ Giáo dục và đào tạo là quá trình tái tạo, nâng cao và mở rộng sức lao động.

=> Vì vậy giáo dục và đào tạo sẽ bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao sức lao động làm cho đất nước ngày càng phát triển.

– Thứ hai là phát triển khoa học và công nghệ giúp hiện đại hóa đất nước và theo kịp các nước tiên tiến khác, kinh tế đất nước phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

=> Chính vì vậy Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển nguồn lực con người, vì yếu tố con người là yếu tố quyết định đến sự phát triển của một đất nước.

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 11 hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 6 Giáo dục công dân 11: Thuộc nội dung các yếu tố của quá trình sản xuất: Để thực hiện quá trình sản xuất bao gồm những yếu tố nào…

Câu hỏi trang 6 Giáo dục công dân 11: Thuộc nội dung các yếu tố của quá trình sản xuất: Em hiểu như thế nào về câu nói sau đây…

Câu hỏi trang 8 Giáo dục công dân 11: Thuộc nội dung các yếu tố của quá trình sản xuất: Em hãy tìm thêm ví dụ về các loại tư liệu lao động nói trên…

Câu hỏi trang 9 Giáo dục công dân 11: Thuộc nội dung phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội: Cơ cấu kinh tế là gì…

Câu hỏi trang 10 Giáo dục công dân 11: Thuộc nội dung phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội: Em hãy tìm hiểu và nhận xét về cơ cấu…

Câu 1 trang 12 Giáo dục công dân 11: Hãy phân biệt đối tượng lao động và tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết…

Câu 2 trang 12 Giáo dục công dân 11: Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động…

Câu 4 trang 12 Giáo dục công dân 11: Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay…

Câu 5 trang 12 Giáo dục công dân 11: Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội…

Câu 6 trang 12 Giáo dục công dân 11: Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường…

Câu 7 trang 12 Giáo dục công dân 11: Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình…

Rate this post