Etilen C2H4 + HBr | CH2=CH2 + HBr → CH2Br–CH3

Phản ứng Etilen C2H4 + HBr hoặc CH2=CH2 + HBr thuộc loại phản ứng cộng đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về C2H4 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Có thể bạn quan tâm

CH2=CH2 + HBr → CH2Br-CH3

1. Phương trình phản ứng etilen tác dụng với HBr

CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH2 – Br

2. Điều kiện phản ứng

– Phản ứng xảy ra ở ngay điều kiện thường.

3. Cách tiến hành phản ứng etilen tác dụng với HBr

– Dẫn từ từ đến dư khí etilen vào ống nghiệm chứa dung dịch HBr có sẵn 1 mẩu giấy quỳ tím.

4. Hiện tượng của phản ứng etilen tác dụng với HBr

– Tạo dung dịch không màu, không có khả năng làm mất màu giấy quỳ tím.

5. Mở rộng về tính chất hoá học của anken

5.1. Phản ứng cộng

a) Phản ứng cộng hiđro (Phản ứng hiđro hoá)

CH2 = CH2 + H2 →Ni, to CH3 – CH3

b) Phản ứng cộng halogen (Phản ứng halogen hoá)

– Anken làm mất màu của dung dịch brom.

→ Phản ứng này dùng để nhận biết anken.

Thí dụ:

CH2 = CH2 + Br2 → Br-CH2-CH2-Br

c) Phản ứng cộng HX (X là OH, Cl, Br,…)

Cộng nước

Thí dụ:

CH2 = CH2 + H – OH →H+, to CH3 – CH2 – OH

Cộng axit HX

Thí dụ:

CH2 = CH2 + HCl → CH3 – CH2 – Cl

– Đối với các anken có cấu tạo không đối xứng khi tác dụng với HX có thể sinh ra hỗn hợp hai sản phẩm.

Thí dụ:

Etilen C2H4 + HBr | CH2=CH2 + HBr → CH2Br-CH3

* Quy tắc Mac-côp-nhi-côp: Trong phản ứng cộng HX (axit hoặc nước) vào liên kết C = C của anken, H (phần mang điện tích dương) cộng vào C mang nhiều H hơn, X (hay phần mang điện tích âm) cộng vào C mang ít H hơn.

5.2. Phản ứng trùng hợp

– Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử lớn gọi là polime.

– Số lượng mắt xích trong một phân tử polime gọi là hệ số trùng hợp, kí hiệu n.

Thí dụ: Trùng hợp etilen

5.3. Phản ứng oxi hoá

a) Oxi hoá hoàn toàn

CnH2n + 3n2O2 →to nCO2 + nH2O

⇒ Đốt cháy hoàn toàn anken thu được

b) Oxi hoá không hoàn toàn

Anken làm mất màu dung dịch KMnO4 ⇒ Dùng để nhận biết anken.

Thí dụ:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2↓ + 2KOH

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Anken là:

A. Hiđrocacbon không no, trong phân tử có các liên kết bội.

B. Hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết C=C.

C. Hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có nhiều liên kết C=C.

D. Hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 2 liên kết C=C.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Anken làhiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết C=C.

Anken có công thức phân tử chung là CnH2n (n ≥ 2)

Câu 2: Chất X có công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay thế của X là

A. 2-metylbut-3-en B. 3-metylbut-1-in.

C. 3-metylbut-1-en D. 2-metylbut-3-in

Hướng dẫn giải

Đáp án C

C4H3-C3HCH3-C2H=C1H2

3-metylbut-1-en

Chú ý: Mạch cacbon được đánh số bắt đầu từ phía gần liên kết đôi hơn.

Câu 3: Để phân biệt etan và eten, phản ứng nào là thuận tiện nhất?

A. Phản ứng đốt cháy. B. Phản ứng với dung dịch brom.

C. Phản ứng cộng hiđro. D. Phản ứng trùng hợp.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom.

Khí eten làm mất màu dung dịch brom, khí etan không phản ứng với dung dịch brom thoát ra khỏi dung dịch.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Câu 4: Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được

1,2- đibrombutan?

A. But-1-en B. Butan

C. But-2-en D. 2-metylpropen

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CH2 = CH – CH2 – CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr – CH2 – CH3

(But – 1 – en) (1,2 – đibrombutan)

Câu 5: Phản ứng của but-1-en với HCl cho sản phẩm chính là:

A. 1-clobutan B. 2-clobuten

C. 2-clobutan D. 1-clobuten

Hướng dẫn giải

Đáp án C

CH2=CH-CH2-CH3 + HCl → CH3=CHCl-CH2-CH3 (sản phẩm chính)

Theo quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), nguyên tử hay nhóm nguyên tử X cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn).

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan và một anken, thu được 0,35 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thành phần phần trăm số mol của anken có trong X là

A.40% B. 50% C. 25% D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nankan = nH2O – nCO2 = 0,4 – 0,35 = 0,05 (mol)

nanken = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol → %Vanken = 0,150,2.100% = 75%

Câu 7: Hỗn hợp X gồm propen và một anken đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp X cần 4,75 mol O2. Anken còn lại trong X có thể là:

A. buten. B. propan. C. etan. D. eten.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CnH2n+3n2O2→t°nCO2+nH2O1 4,75mol

→ 1.3n2 = 4,75 → n = 3,17

Hỗn hợp chứa propen có 3C, vậy chất còn lại phải có >3C, dựa vào đáp án chọn C4H8

Câu 8: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-1-en D. 2-etylpent-2-en

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CH3CH=C(C2H5)CH2CH3 + H2O →t°, xt CH3CH2C(OH)(C2H5)CH2CH3

(3-etylpent-2-en)

Câu 9: Cho các chất sau:

(1) CH4; (2) CH3-CH3 ; (3) CH2=CH2; (4) CH3-CH=CH2

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 1, 2 B. 3, 4 C. 2, 3, 4 D. Cả 4 chất trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Các phân tử anken có thể kết hợp với nhau tạo thành phân tử polime mạch dài.

→ (3) CH2=CH2; (4) CH3-CH=CH2có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

Câu 10: Anken A phản ứng với dung dịch KMnO4 loãng, lạnh thu được sản phẩm hữu cơ B với MB = 1,81MA. A có CTPT:

A. C2H4. B. C3H6. C. C4H8. D. C5H10.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

3CnH2n(A) +2KMnO4+3H2O→3CnH2n(OH)2(B) +2MnO2+2KOH

→MBMA=14n+3414n=1,81 n = 3

→ Anken là C3H6

Câu 11: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon thuộc 2 dãy đồng đẳng khác nhau. Đốt cháy X thu được nH2O=nCO2. X có thể gồm:

A. 1 xicloankan và 1 anken. B. 1 ankan và 1 anken

B. 1 ankan và 1 xicloankan D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì xicloankan và anken đều có CTPT là CnH2n

(Chú ý: với xicloankan n ≥ 3; với anken n ≥ 2)

→ Xicloankan và anken khi đốt cháy đều cho nH2O=nCO2

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X mạch hở thu được 40 ml CO2 ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Biết X có khả năng làm mất màu dung dịch brom và có cấu tạo mạch phân nhánh. CTCT của X là:

A. (CH3)2C=CH2 B. CH3C=C(CH3)2

C. CH2=CH(CH2)2CH3 D. CH3CH=CHCH3.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

10ml X → 40ml CO2

Số C trong X = VCO2VX = 4

X có 4C, kết hợp X không no (mất màu dung dịch Br2) và mạch nhánh

X chỉ có thể là (CH3)2C=CH2

Câu 13: Cho một hỗn hợp gồm các anken ở thể khí tại nhiệt độ phòng tham gia phản ứng cộng nước. Số ancol tối đa được tạo thành là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Có 3 anken ở thể khí tại nhiệt độ phòng: C2H4 (tạo 1 ancol), C3H6 (tạo 2 ancol) và C4H8 (tạo 4 ancol ứng với 2CTCT anken)

Câu 14: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4). Những chất là đồng phân của nhau là:

A. (1) và (2) B. (2) và (3)

C. (1), (2) và (3) D. (2), (3) và (4).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

(1) 2-metylbut-1-en: CH2=C(CH3)-CH2-CH3

(2) 3,3-đimetylbut-1-en: CH2=CH-C(CH3)2-CH3

(3) 3-metylpent-1-en: CH2=CH-CH(CH3)-CH2-CH3

(4) 3-metylpent-2-en: CH3-CH=C(CH3)-CH2-CH3

Nhận thấy (2), (3), (4) đều có công thức C6H12 → (2), (3), (4) là đồng phân của nhau.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

  • CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3
  • CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br
  • CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl
  • CH2=CH2 + HCl → CH2Cl-CH3
  • CH2=CH2 + H2O → CH2OH-CH3
  • CH2=CH2 + H2SO4 → CH3-CH2OSO3H
  • nCH2=CH2 → (-CH2-CH2 -)n
  • C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
  • 3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2-CH2 – OH + 2MnO2 + 2KOH
  • CH2=CH2 + O2 → CH3CHO

Rate this post

Notice/home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php5420

Notice/home/tfbjrndghosting/public_html/hotdealhcm.com.vn/wp-includes/functions.php5420
: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in on line : ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in on line