Bảo vệ hệ sinh thái rừng

II. Bảo vệ hệ sinh thái rừng

Tại sao phải bảo vệ hệ sinh

Tại sao phải bảo vệ hệ sinh

thái rừng

thái rừng

– Bảo vệ HST rừng là bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh Bảo vệ HST rừng là bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hòa khí vật. Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của trái đất.

Thảo luận nhóm hoàn thành bảng 60.2

-Các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng mang lại hiệu quả như thế nào?

rừng mang lại hiệu quả như thế nào?

Biện pháp Hiệu quảHiệu quả

1. Xây dựng kế hoạch để khai thác tài 1. Xây dựng kế hoạch để khai thác tài 1. Xây dựng kế hoạch để khai thác tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp

nguyên rừng ở mức độ phù hợp 2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên 2. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

nhiên, vườn quốc gia

3. Trồng rừng3. Trồng rừng 3. Trồng rừng

4. Phòng cháy rừng4. Phòng cháy rừng 4. Phòng cháy rừng

5. Vận động đòng bào dân tộc ít người 5. Vận động đòng bào dân tộc ít người 5. Vận động đòng bào dân tộc ít người định canh , định cư.

định canh , định cư.

6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản 6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản 6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.

trong rừng.

7. Tăng cường công tác tuyên truyền 7. Tăng cường công tác tuyên truyền 7. Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng

và giáo dục về bảo vệ rừng

1. Để tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên.

1. Để tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên.

2. Bảo vệ các HST quan trọng, giữ cân

2. Bảo vệ các HST quan trọng, giữ cân

bằng sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh

bằng sinh thái và bảo vệ nguồn gen sinh

vật.

vật.

3. Phục hồi HST, chống xói mòn đất và

3. Phục hồi HST, chống xói mòn đất và

tăng nguồn nước…

tăng nguồn nước…

4. Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng

4. Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng

5. Góp phần bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu

5. Góp phần bảo vệ rừng, nhất là rừng đầu

nguồn.

nguồn.

6. Làm giảm áp lực sử dụng tài nguyên

6. Làm giảm áp lực sử dụng tài nguyên

thiên nhiên quá mức.

thiên nhiên quá mức.

7. Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng.

I. Sự đa dạng của các hệ sinh thái

I. Sự đa dạng của các hệ sinh thái

– Có 3 kiểu hệ sinh thái:

– Các hệ sinh thái trên cạn: Rừng, sa van … – Các hệ sinh thái trên cạn: Rừng, sa van …

– Các hệ sinh thái nước mặn: Rừng ngập mặn … – Các hệ sinh thái nước mặn: Rừng ngập mặn … – Các hệ sinh thái nước ngọt: Ao, hồ, sông, suối. – Các hệ sinh thái nước ngọt: Ao, hồ, sông, suối.

II. Bảo vệ hệ sinh thái rừng

II. Bảo vệ hệ sinh thái rừng

– Bảo vệ HST rừng là bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh Bảo vệ HST rừng là bảo vệ môi trường sống của nhiều loài sinh vật. Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hòa khí vật. Bảo vệ rừng góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hòa khí hậu, giữ cân bằng sinh thái của trái đất.

hậu, giữ cân bằng sinh thái của trái đất. -Các biện pháp bảo vệ rừng Các biện pháp bảo vệ rừng

Rate this post